Oferta

  • Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów

  • Prowadzenie ksiąg handlowych

  • Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

  • Ewidencja na potrzeby podatku VAT

  • Ewidencja zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych

  • Deklaracje podatkowe

  • Sprawozdania finansowe

  • Sprawozdania statystyczne

  • Opracowanie polityki rachunkowości

  • Wdrażanie zakładowego planu kont